Konkurs për angazhim: Hulumtuese – BRIDGE 2.0

Konkurs për angazhim: Hulumtuese – BRIDGE 2.0

Horizon Civitas hap konkurs për angazhim të një (1) hulumtuese në suazë të projektit BRIDGE 2.0

Data e shpalljes: 9 shtator 2020

Afati i fundit për aplikim: 15 shtator 2020, 16:30

Vendi i angazhimit: Shkup

Orari i angazhimit: 08:30 – 16:30 (E hënë – e enjte)

Kohëzgjatja: 6 muaj (me mundësi për vazhdimin e marrëveshjes), duke filluar nga 20 shtatori

Kriteret minimale të kandidates:

 • E diplomuar në një nga drejtimet e shkencave shoqërore siç janë: shkencë politike, fakulteti i teologjisë, mardhënie ndërkombëtare, administratë publike, siguri, drejtësi, marrëdhënie me publikun, shkencat e komunikimit/gazetari ose psikologji. Kandidatet me magjistraturë ose arsimim tjetër shtesë do të kenë përparësi gjatë përzgjedhjes.
 • Njohëse e gjuhës shqipe, maqedone dhe angleze.
 • Së paku 2 vjet eksperiencë me punime hulumtues dhe njohuri të mira të metodave të hulumtimit shkencor (mbledhja e të dhënave, intervista, fokus grupe)
 • Njohje e mirë e përdorimit të: Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), dhe Google Drive (Doc, Sheets, Slides, Forms)

Detyrat e angazhimit:

 • Mbledhja e të dhënave për hulumtim (literaturë, intervistime, fokus grupe, takime me palë, etj.)
 • Marrja e shënimeve obzervuese gjatë aktiviteteve të BRIDGE 2.0
 • Përgatitja e draft punimit hulumtues 
 • Prezantimi i punimit hulumtues në evenimente si: konferenca, trajnime, punëtori, etj.
 • Asistim në realizimin e aktiviteteve në suazë të BRIDGE 2.0

Dokumentet e duhura për aplikim:

 • CV (përfshirë numër për kontakt)
 • Letër e motivimit (Maksimum 1 faqe)

Kandidatet e interesuara duhet të dërgojnë dokumentet në e-mail adresën: info@horizon.mk duke shkruar në Subjekt: Aplikim për hulumtues – BRIDGE 2.0 

Vërejtje: Interesimet pas afatit të përcaktuar, dokumentet e pakompletuara si dhe çdo mënyrë tjetër e tentimit për kontakt nuk do të merret parasysh. 

Vetëm kandidatet e përzgjedhura për intervistë do të kontaktohen përmes thirrjes telefonike. Mos-kontaktimi i juaj deri më 18 shtator 2020 nënkupton se ju nuk jeni përzgjedhur.

Share: